samlet2.jpg

SUMM 360°

 

Summ 360°

….Hos Summ er kvalitet nøgleordet for alt, vi beskæftiger os med.

For at yde den bedst mulige service og tilbyde den højeste kvalitet skal vi have et indgående kendskab til kundens virksomhed – særligt til alle aspekter af økonomifunktionen

Vi tilbyder derfor en 360 graders gennemgang af hele økonomifunktionen i din virksomhed for at vurdere mulighederne for optimering
..


At Summ, quality is the key word for everything we engage in.

To give the best possible service and offer the highest quality we need detailed knowledge of the clients company – especially all aspects of the financial function

Therefore, we offer a 360-degree assessment of the financial function in your company to estimate the possibilities of optimization….

 
 
karriere6.jpg

….En optimal økonomifunktion?..An optimal financial department?….

….Mener du, at din virksomheds økonomifunktion kunne trænge til et løft til det næste niveau? Måske er dine arbejdsgange ikke optimale, og mange opgaver falder mellem to stole? Måske tager betalinger og bilagshåndteringer mere tid end påkrævet?

Hvis det er på tide at gå din økonomifunktion efter i sømmene, står Summ klar til at give din økonomifunktion et serviceeftersyn og dermed skabe merværdi for din virksomhed ved at optimere og strømline processer og arbejdsgange
..
Do you think your company’s financial department needs lifting to the next level? Maybe your work processes aren’t optimal, and a lot of tasks fall between the cracks? Maybe payments and voucher-handling take longer than needed?

If it’s time to inspect your financial department, Summ is ready to give it a service check and free more time and resources for your company by optimizing and streamlining processes and procedures….

 
 

….Processen

Indledningsvist vil vi i samarbejde med dig klarlægge de nuværende processer og arbejdsgange. Derefter vil vi komme med forslag til effektiviseringer, hvilket i nogle tilfælde kan være enkle tiltag, der kan forbedre din økonomifunktion og spare virksomheden for tid og ressourcer.

Det kunne fx være en simpel ændring af fysiske bilag til elektroniske bilag, eller måske indlæsning af alle betalinger i banken frem for manuelt indtastning. Ved simple tiltag vil processerne i virksomheden få et løft og føre til større tidsbesparelse
..

The process

Initially we will cooperate with you to map out the current processes and procedures. Subsequently we will propose ideas, which in some cases will be simple steps that can improve your financial department and save the company a lot of time and resources.

That could for example be a simple change of physical vouchers to digital vouchers or loading all payments in the bank rather than manually typing them in. By simple steps, the processes in the company will gain a boost and lead to time savings….

 
 

….Erfaring gør hele forskellen..Experience makes the difference….

….I Summ har vi et team af dygtige økonomifolk, der dagligt beskæftiger sig med et hav af forskellige brancher. Vi har et indgående kendskab til langt de fleste økonomisystemer og ved, hvordan disse systemer kan udnyttes til deres fulde potentiale.

Vores konsulenter har alle mange års erfaring og ved typisk, hvor det svageste led i økonomifunktionen er, samt hvordan vi forbedrer denne. Vores erfaring er, at få, simple tiltag ofte kan give stor tidsbesparelse og optimere arbejdsgange.

Vi står klar til at hjælpe dig.
..At Summ we have a team of skilled financial workers, who daily work with numerous different branches. We have detailed knowledge of most financial systems and know how to utilize the full potential of these systems.

Our consultants all have many years of experience and can typically identify the weakest link in your finance department and how to improve it. Our experience tells us that small steps often result in great time savings and optimize work procedures.

We are ready to help you….

 
 

….Summ 360° 

Vi kommer hele vejen rundt

Vi kommer med konkrete forbedringsforslag

Vi tager udgangspunkt i den nyeste viden

Vi sikre optimale arbejdsgange

Vi udnytter dit økonomisystem optimalt og hjælper med integration af relevante systemer

Vi letter hverdagen for dig og dine medarbejdere

Vi tidsoptimerer
..

Summ 360°

We make it all around

We come up with specific improvement proposals

We base our work on the newest knowledge

We ensure optimal work processes

We will utilize your economic system to its max and help you with the integration of relevant systems

We will ease everyday life for you and your employees

We time-optimize….

 
 

DK
EN