regnskab.jpg

....REGNSKAB & Skat..Annual report & TAX....

 

….REGNSKAB & SKAT..TAX AND ANNUAL….

….Jf. årsregnskabsloven skal de fleste danske selskaber årligt indlevere et årsregnskab. Loven ændrer sig konstant, og der kommer løbende nye krav til årsregnskabets indhold, udformning mv.

Hos Summ udarbejder vi regnskaber for en bred vifte af kunder, som finder tryghed i, at deres årsregnskaber bliver afleveret til tiden, er retvisende og følger gældende lovgivning.

Vi er opmærksomme på, at årsregnskaber er offentligt tilgængeligt materiale, og vi er dermed også helt indforståede med, at kvalitet er et nøgleord, så selskabet kan fremstå professionel. Årsregnskaber bliver bl.a. benyttet af interessenter eller banker i forbindelse med vurdering af kreditværdighed. Vi bistår vores kunder med uddybning af årsregnskaberne og deltager gerne i møder med interessenter, så alle parter føler sig trygge omkring tallene.

Udover årsregnskabet skal selskaber årligt indlevere selskabsselvangivelsen. Som en naturlig del af opgaven omkring årsafslutning udarbejder vi også selskabets selvangivelse, hvor vi igen sikre, at selskabets skat bliver beregnet korrekt efter den til enhver tid gældende lovgivning. I den forbindelse sikrer vi naturligvis også, at selskabet nyder godt af de fradrag, der måtte være, og skatteoptimering er blandt nøgleordene i vores rådgivning.
..
The majority of Danish companies must submit annual reports. The law is subject to constant change and there are continuous new demands to the content and layout of the annual reports.

At Summ we produce annual reports for a wide range of clients who find safety in knowing their accounts are delivered on time, accurate and in accordance with current law.

We are aware that accounts are publicly accessible material and we are therefore also aware that quality is a key word, so the company appears professional. The Annual report are among others used by interested parties or banks, regarding valuation or creditworthiness. We assist our clients in elaboration of the annual report and gladly participate in meetings with interested parties, so all parties feel safe about the figures.

Apart from the annual report, companies must annually submit their tax calculations. As a natural part of the task near the end of the year, we produce the company’s tax calculations where we again make sure the company’s taxes are calculated correctly according to current law. In that connection we naturally ensure that the company benefits of any tax deductions there may be, and tax optimization is among the key words in our counselling….

 
 


DK
EN